• Няма продукти в списъка с желания.

    Няма продукти в количката.

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайт Wishio.bg

 

С използване на интернет сайт www.wishio.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

 

І. Общи положения

1) Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от ”Уишио” ЕООД на собствения си интернет сайт www.wishio.bg, за извършване на търговия от разстояние с подаръчни ваучери с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.wishio.bg, собственост на ”Уишио” ЕООД.

2) Страни по настоящия договор са ”Уишио” ЕООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район „Централен”, „Младежка” № 27, вх. „Б”, ет. 4, ап. 8 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Околовръстен път 3, ЕИК 203873314, тел. +359 882 662 533 и email: office@wishio.bg от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.wishio.bg.

3) Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.wishio.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4) Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.wishio.bg.

5) Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

 

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.wishio.bg; Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството.
Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ”Уишио” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.wishio.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ”Уишио” ЕООД.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. Уебсайт / сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на ”Уишио” ЕООД преди получаването на поръчаната стока/услуга Подаръчна карта (Gift card) – виртуален документ с уникален номер, издаван от ”Уишио” ЕООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта www.wishio.bg, чрез информационната платформа www.wishio.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга. Ваучерът, издаден от ”Уишио” ЕООД не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. С него единствено се удостоверява, че е извършено плащане на определен пакет с включена в него стока или услуга, за който документът е издаден.
Визуално представяне на услугите/стоките (снимков материал) на сайт www.wishio.bg показва единствено вида активност, която се предлага от доставчика на услугата, а не представя  реалното изпълнение на услугата от доставчика. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които www.wishio.bg не носи отговорност.

Описание на услугите/стоките в сайт www.wishio.bg включва информация за предоставяната услуга/стока от конкретния доставчик. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които www.wishio.bg не носи отговорност.

 

ІІІ. Предмет на договора

  1. Уишио” ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.wishio.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2) Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от ”Уишио” ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3) ”Уишио” ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, закупени от потребителя чрез сайт www.wishio.bg, както и ако условия, обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи;
– За качеството на предоставените стоки или услуги, закупени от сайта. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между потребителя и доставчика, предоставил конкретната стока или услуга.
– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на ”Уишио” ЕООД;
– За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата;
– Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.wishio.bg, независещи от екипа на същия.

4) Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на ”Уишио” ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, ”Уишио” ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5) Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа да:

- спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия;

- спазва Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; - уведомява незабавно ”Уишио” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

- не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ”Уишио” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

- не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6) Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ”Уишио” ЕООД.

 

ІV. Защита на лични данни

1) ”Уишио” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2) В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, ”Уишио” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ”Уишио” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4) ”Уишио” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ”Уишио” ЕООД.

5) С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6) С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.wishio.bg; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от ”Уишио” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.wishio.bg (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от ”Уишио” ЕООД за целите на директния маркетинг.

7) ”Уишио” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

8) С регистрацията си в www.wishio.bg, потребителят разрешава в потребителските му профили Wishio.bg или на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ”Уишио” ЕООД или от офериращите в сайта търговци.

9) Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

 

V.Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.wishio.bg

1) Зареждайки заглавната интернет страницата www.wishio.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, собственик на интернет сайта и Общите условия за ползване на сайта.

2) Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3) В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Покупка на услуга/стока от интернет сайт www.wishio.bg може да се прави от регистриран и нерегистриран потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

4) Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко-продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, който се обявява след направата на поръчка. Търговецът също е потребител на сайта wishio.bg, като използва предоставената електронна платформа за пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги. ”Уишио” ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от търговеца информация за стоката.

5) Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат поръчвани единствено от лица навършили пълнолетие (навършили 18 годишна възраст). Услугите, предлагани на интернет магазина могат да бъдат ползвани от непълнолетни само с писменото разрешение и в присъствието на техните родителите/попечители или законните им представители и в случай, че услугата го позволява.

6) Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и условията за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

7) След сключване на договора, потребителят получава съобщение а) на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от ”Уишио” ЕООД или б) на предоставения по време на регистрация email адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.

8) Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка. При направена поръчка Потребителят се задължава да уведоми ”Уишио” ЕООД в случай, че не получи потвърждение за поръчката си на посочения от него имейл. Всеки потребител с регистриран потребителски профил на интернет сайта има достъп до история на своите поръчки в профила си на сайта.

9) Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от ”Уишио” ЕООД или чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на регистрация email адрес. Преводи на парични суми от www.wishio.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.

 

VІ. Поръчка, плащане и доставка

Поръчки на ваучери за подарък от www.wishio.bg се приемат и обработват всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа. Представител на ”Уишио” ЕООД задължително потвърждава по телефон всяка получена поръчка от www.wishio.bg. Потребителите се уведомяват и чрез e-mail за получаването и потвърждаването на поръчки от www.wishio.bg.
Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; поръчани продукти, брой, единична цена и обща стойност; вид ваучер и стойност; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка; данни за ”Уишио” ЕООД (телефон, e-mail адрес).
Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 17:00 часа, а ако е направена след 17:00 часа  – на следващия работен ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на първия работен ден.
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните услуги. Всички цени в интернет магазин www.wishio.bg са в български лева. Цените на продуктите не включват цената на луксозния ваучер в подаръчна кутия.
Подаръчният ваучер на Wishio се предлага в 2 варианта – електронен ваучер и луксозна подаръчна кутия.

 

Начини на плащане

Wishio.bg предоставя следните възможности за заплащане на ваучерите: банков превод, наложен платеж, с дебитна/кредитна карта през системата на еPay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат (B-Pay) или с дебитна/кредитна карта.
– Плащане по банков път Заплащане на ваучер по банков път може да бъде направено чрез банков превод или на каса, по банковата сметка на ”Уишио” ЕООД:
IBAN: BG66UBBS88881000649172
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ
Основание за плащане: Номер на поръчка
След направена поръчка и избор на този метод за плащане, следва до 28 часа потребителят да извърши плащане чрез банков превод или да внесе дължимата сума по фирмената сметка с вносна бележка на каса в банка. След получено плащане, представител на www.wishio.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.
– Плащане на каса на EasyPay
След направена поръчка и избор на този метод за плащане, потребителят се пренасочва към сайта на EasyPay, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане в офис на EasyPay в страната трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. След получено плащане, представител на www.wishio.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.
– Плащане на банкомат (B-PAY)
След направена поръчка и избор на този метод за плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, където се генерира уникален 10-цифрен код за плащане. Плащане на банкомат през услугата B-Pay трябва да бъде извършено в срок до 28 часа, в който е активен платежния код. Плащането през B-PAY може да се извърши от всеки банкомат, на който има активирана тази услуга. След получено плащане, представител на www.wishio.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка.
– Плащане с дебитна/кредитна карта, регистрирана в системата на www.epay.bg
Плащане през системата на еPay.bg може да се осъществи само, ако потребителят има регистрация в сайта и дебитна или кредитна карта към профила си. През системата на еPay.bg могат да се правят плащания с карти Visa Classic, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euroline, Борика. При избор на този метод на плащане, потребителят се пренасочва към сайта на ePay.bg, от където трябва да се следват инструкциите на сайта. След получено плащане, представител на www.wishio.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Уишио” ЕООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.
– Наложен платеж (пощенски паричен превод)
Плащането на поръчания ваучер може да се направи в брой, директно на куриера при получаването му. ”Уишио” ЕООД има сключен договор с куриерска фирма Speedy, която оперира като лицензиран пощенски оператор и издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, която заменя издаването на фискален касов бон от ”Уишио” ЕООД.
– Плащане с кредитна и дебитна карта
Заплащането на поръчан ваучер през www.wishio.bg може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. Поддържани карти: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card и др. След получено плащане, представител на Wishio.bg изпраща ваучера по вече потвърдения начин и срокове за доставка. ”Уишио” ЕООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

 

Начини на доставка

Доставката на ваучер в луксозна подаръчна кутия на www.wishio.bg се извършва от служител на куриерска компания Speedy, с която ”Уишио” ЕООД е сключила договор. Цената на доставката е включена в цената на услугите. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма. Доставката на ваучера се извършва в избрания срок и зависи от избрания вид ваучер:

Луксозна подаръчна кутия (безплатна доставка) – 15.00 лв.

Електронен ваучер – безплатна доставка

 

Срокове и условия за доставка:
– Потвърдена и платена поръчка до 16:00 ч. всеки работен ден
– стандартна доставка на следващия работен или в зависимост от графика на куриерската компания;
– Потвърдена и платена поръчка след 16:00 ч. – доставката се осъществява до 2 работни дни или в зависимост от графика на куриерската компания. Вижте повече информация 
тук.
– Срокът за доставка на ваучера на Wishio започва да тече след потвърждение на поръчката по телефон от нашия екип.

Важна информация:
– Цената на доставката на ваучера на Wishio е безплатна за доставка до точен адрес и до офис на Speedy.
– Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч – За доставка в същия работен ден, доставка извън работно време и в празнични и почивни дни – моля свържте се с нас за повече информация.
– Посочените срокове и условия за доставка от Wishio важат за територията на Република България. За доставка на луксозен ваучер извън страната, моля да се свържете с нас за повече информация.

 

Доставка по куриер

Клиентът е длъжен след приключена поръчка да провери отново коректността на подадените от него данни на електронната си поща и в случай на нужда от корекция да се свърже с ”Уишио” ЕООД, за да се направи необходимата поправка.

Веднага след предаване на стоката на куриер, ”Уишио” ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. ”Уишио” ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер.

 

Доставка по електронен път

Потребителят носи изцяло риска от неполучаване на услугата по електронен път при грешно подадена от негова страна информация изискана за целта.
”Уишио” ЕООД не носи отговорност за закъснение или невъзможност за доставка по електронен път причинено от технически или други причини независещи от него.

 

Валидност на ваучера

1) Валидността на всеки ваучер е 6 месеца от датата на купуване. Валидността на всеки ваучер е отпечатана на самия него.

2) Всеки ваучер може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Услугите към ваучери с изтекла валидност не се изпълняват.

3) Удължаване на валидността на ваучер - валидността на ваучер може да бъде удължена с 6 месеца в рамките на до 30 дни след изтичането на указания върху него срок. Стойността на удължаването с 6 месеца е 50% от сумата заплатена за ваучера.

 

Резервации и изпълнение на услугите

1) Услугите се изпълняват след направена резервация по описания от ”Уишио” ЕООД ред и срещу предоставен пред доставчика на услугата ваучер на хартиен носител.

2) Сроковете за резервация за изпълнение на услугите предлагани на сайта са различни и са описани в условията за ползване на конкретната услуга, както и в инструкциите за ползване описани на ваучера.

3) Изпълнeниeтo нa няĸoи oт ycлyгите мoжe дa зaвиcи oт външни ycлoвия/ĸлимaтични ycлoвия. Πoлyчaтeлят нa ycлyгaтa и пoлзвaтeлят нa вayчep имaт зaдължeниeтo дa пpoвepят ycлoвиятa зa пoлзвaнe, и в cлyчaй, чe изпълнeниeтo нa ycлyгaтa e нeвъзмoжнo пopaди влoшeни ĸлимaтични ycлoвия, дa дoгoвopи диpeĸтнo c доставчика на услугата пpoмянa нa дaтaтa зa пoлзвaнe нa ycлyгaтa. B тaĸъв cлyчaй ”Уишио” ЕООД нe нocи oтгoвopнocт зa пpичинeни вpeди, пopoдeни oт oтмянaтa нa cъбитиeтo.

4) Πpи oтмянa или oтлaгaнe нa дaдeнa ycлyгa oт cтpaнa нa доставчика на услугата, пoлзвaтeлят нa вayчepa мoжe дa пpeдявявa пpeтeнция caмo и eдинcтвeнo ĸъм доставчика на услугата.

5) Резервации по ваучери с изтекла валидност не се изпълняват. Такива ваучери са невалидни и услугите към тях не подлежат на използване.

6) Вayчepът нe e пepcoнaлизиpaн и мoжe дa бъдe изпoлзвaн oт вceĸи, ĸoйтo имa инфopмaциятa oт нeгo и изпълнявa ycлoвиятa зa дaдeнaтa ycлyгa. Πoлзвaтeлят нa вayчepa мoжe дa e paзличнo лицe oт пoлyчaтeля нa ycлyгaтa.

 

 

VII. Промяна и отказ от поръчка

Потребителят има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 1 (един) час в работен ден, считано от момента на изпращането й. При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.
На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, потребителят да е предоставил на ”Уишио” ЕООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ”Уишио” ЕООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ”Уишио” ЕООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на ”Уишио” ЕООД, рискът от случайното й повреждане се носи изцяло от потребителя. Oтĸaз нa пopъчĸa ce пpиeмa oт ”Ушио” ЕООД пиcмeнo c при официално изявление, изпратено по имейл, съдържащо текста от формуляра зa Упpaжнявaнe нa пpaвoтo зa oтĸaз oт Дoгoвop. Oтĸaз, нaпpaвeн пo тeлeфoнa, нe ce пpиeмa зa вaлидeн. Cлeд пoлyчaвaнe нa зaявĸa зa oтĸaз нa пopъчĸa, щe пoлyчитe пиcмeнo пoтвъpждeниe пo имейл.

Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaв  oтo cи нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe, ”Уишио” ЕООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт дoгoвopa. ”Уишио” ЕООД възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми на посочена от потребителя банкова сметка. Cyмaтa, пoдлeжaщa нa възcтaнoвявaнe, ce зaплaщa нa лицeтo, ĸoeтo e извъpшилo плaщaнeтo.

Потребителят, нaпpaвил пopъчĸaтa, нямa пpaвo дa oтĸaжe пopъчaн и плaтeн вayчep, cлeд ĸaтo вayчepът e бил peгиcтpиpaн зa пoлзвaнe пpи доставчика на услугата.

 

 

Замяна на подаръчен ваучер

1) Bceĸи вayчep мoжe дa бъдe зaмeнeн eднoĸpaтнo c дpyг в paмĸитe нa 1 мeceц след закупуването му. Baлиднocттa нa зaмeнeния вayчep остава същата като на предходния ваучер.

2) Aĸo cтoйнocттa нa избpaнaтa ycлyгa пpи зaмянa нa пoлyчeния вayчep c дpyг e пo-ниcĸa oт cтoйнocттa нa пъpвoнaчaлнo пopъчaния вayчep, paзлиĸaтa нe ce възcтaнoвява. Aĸo cтoйнocттa нa избpaната ycлyгa пpи зaмянa нa пoлyчeния вayчep c дpyг e пo-виcoĸa oт cтoйнocттa нa пъpвoнaчaлнo пopъчaния вayчep, paзлиĸaтa ce дoплaщa oт Потребителя.

3) B cлyчaй чe доставчикът на услугата нe e в cъcтoяниe дa пpeдocтaви зaĸyпeнaтa ycлyгa, пoлзвaтeлят нa вayчepa или пoлyчaтeлят нa ycлyгaтa щe пoлyчи пpeдлoжeниe зa дpyгa пoдoбнa cтoĸa или ycлyгa нa cъщaтa или пo-виcoĸa cтoйнocт.

 

VІII. Допълнителни условия

1) ”Уишио” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2) Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

3) С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

4) Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6) Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ”Уишио” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

7) При възникнали спорове – страните могат да се обърнат към Орган за решаване на спорове в ЕС чрез специализирана платформа на електронен адрес:

Последна актуализация: Август 2020 г.